Algemene voorwaarden

Wil je weten hoe wij omgaan met de gegevens van onze klanten? Dit kan je terug vinden in onze Privacy Policy.

Artikel 1 – Totstandkoming van verbintenis

Elke Bussels is slechts gehouden tot uitvoering van een opdracht nadat zij deze uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebruikmaking en/of bewaring van een dienst of een product van Elke Bussels door de cliënt of wanneer deze toestaat dat Elke Bussels een dienstverlening te zijnen/haren behoeve aanvat, aanvaardt hij/zij impliciet deze algemene voorwaarden en stemt hij/zij in met facturering van de betrokken producten en/of diensten. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt en zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bedongen.

Artikel 2 – Betalingen

Elke aanvaarde opdracht tot levering van producten en/of diensten houdt onherroepelijke aanvaarding van de factuur en van de daarin vermelde producten en/of diensten in. Producten en/of diensten dienen onmiddellijk na levering te worden betaald. Bij betaling op rekening wordt het factuurbedrag verhoogd met € 10,00 aan administratiekosten. Tenzij anders is bedongen, dient de cliënt de factuur zonder enige aftrek of schuldvergelijking te betalen  binnen acht dagen na factuurdatum. Wordt deze termijn overschreden, dan is van rechtswege een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand, met een minimum van € 60,00 per factuur. Bij niet-tijdige betaling kan Elke Bussels lopende overeenkomsten na sommatie annuleren of schorsen tot de betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de cliënt en zijn alleen reeds door de niet-inachtneming van de betalingstermijn verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgelegd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van  € 150,00.

Artikel 3 – Dienstverleningsgarantie

Elke Bussels verbindt zich ertoe zich in te spannen om aan verzoeken tot dienstverlening tegemoet te komen. De beschikbaarheid van producten en/of diensten wordt slechts gegarandeerd voor zover dit uitdrukkelijk is opgenomen in een door beide partijen ondertekende overeenkomst en uitsluitend voor de duur van die overeenkomst en m.b.t. de daarin expliciet vermelde producten en/of diensten.​

Artikel 4 – Annuleringen

Indien de cliënt een overeengekomen consult minder dan 24 uur op voorhand geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Elke Bussels recht op gedeeltelijke betaling van de kosten die voor de betrokken producten en/of diensten staan vermeld. Indien de cliënt niet opdaagt voor een overeengekomen consult en verzuimt heeft dit te annuleren, heeft Elke Bussels recht op volledige betaling van de kosten die voor de betrokken producten en/of diensten staan vermeld.

Artikel 5 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De overeenkomsten vallen onder het Belgische recht. De cliënt verbindt zich ertoe eventuele klachten op straffe van rechtsverval aan Elke Bussels voor te leggen alvorens tot enige rechtsvordering over te gaan. Elke Bussels beschikt dan over een termijn van een maand om de gegrondheid van de klachten te onderzoeken. Elk geschil i.v.m. een overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de aangewezen rechtbank.