Deontologische code

Als erkend psycholoog verbind ik mij ertoe de deontologische code te respecteren. Deze code kan samengevat worden in de volgende 5 punten:

  1. Het beroepsgeheim (artikels 5 tot 20): een psycholoog is in alle omstandigheden verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die tussen hem en zijn cliënt wordt uitgewisseld. Dit blijft ook zo na het beëindigen van de professionele relatie. Slechts in enkele zeldzame gevallen maakt de wet een uitzondering op deze zwijgplicht. Dit gedeelte handelt ook over het gedeelde beroepsgeheim, het ouderlijke gezag bij minderjarigen, het deskundigenonderzoek, de vrije en geïnformeerde toestemming van de cliënt, onderwijs- en vormingsopdrachten, enz.
  2. Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon (artikels 21 tot 24): een psycholoog dient de rechten van zijn cliënt te respecteren, meer bepaald zijn vrijheid, waardigheid, privacy, autonomie en zijn integriteit.Dit gedeelte handelt onder andere over de vrije en geïnformeerde toestemming en over de opvolging van minderjarigen.
  3. De verantwoordelijkheid (artikels 25 tot 29): een psycholoog is, ongeacht zijn arbeidsreglement, verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en de adviezen die hij verstrekt. Dit hoofdstuk spreekt onder andere over zijn middelenverbintenis, zijn verplichting om een verzekering af te sluiten en de continuïteit van zijn diensten.
  4. De competentie (artikel 30 tot 34): een psycholoog dient zijn deskundigheid in stand te houden en verder te ontwikkelen. Wanneer hij op de grenzen van zijn kunnen stoot, moet hij hierover kritisch reflecteren. Dit gedeelte handelt onder meer over de noodzaak om tijdig te evalueren en om door te verwijzen indien nodig.
  5. Integriteit en eerlijkheid (artikels 35 en 51): als beroepsbeoefenaar neemt een psycholoog een onafhankelijke positie in. Hij mag echter binnen zijn beroepsuitoefening zijn persoonlijke belangen niet bevorderen. Dit principe legt onder andere winstbejag, rolvermenging en publiciteit door psychologen aan banden. Dit hoofdstuk biedt ook meer informatie omtrent de informatieverstrekking en de plicht om collega’s aan te spreken op ethische fouten.

De volledige deontologische code kan u hier nalezen.